Klummer Nyheder

OVERREPRÆSENTATION AF MANIPULATION

Klummen er skrevet af Dino Copelj og er et udtryk for skribentens holdninger

Overrepræsentation, indvandrere og kriminalstatistikkerne er en af de mange argumentkombinationer, der jævnligt trækkes frem, når mennesker, der i forvejen negativt er indstillede over for andre mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, forsøger at relativisere og forsvare ulovlige forhold som diskrimination, racisme og/eller etnisk profilering samt at fremme holdninger, der understøtter et bestemt fremmedfjendsk narrativ.

Disse argumenter bruges også af politikerne, når der fremsættes diskriminerende lovforslag, der tager det dehumaniserende udgangspunkt, at visse mennesker er en del af en homogen gruppe, hvis værdier og kultur er uforenelige med majoriteten af befolkningen. 

Helt konkret tænker jeg på lovforslaget fra de borgerlige partier, der vil have flere hænder til Danmark, men vil dog udelukke arbejdskraft fra de såkaldte muslimske lande, fordi mennesker fra nogle af de lande, særligt i Mellemøsten og Nordafrika, er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne i Danmark.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/borgerlige-partier-vil-have-flere-haender-til-danmark-men-ikke-alle-landes

Etnicitet blev dermed gjort både til årsag for, hvorfor nogle mennesker ikke er velkomne i Danmark samt forklaring på, hvorfor nogle mennesker er mere kriminelle end andre.

Med andre ord, hvis man er en læge fra et såkaldt muslimsk land, er man ikke velkommen til at rejse til og arbejde i Danmark, fordi man deler biologiske og kulturelle karakteristika med nogle bandemedlemmer, der sidder i danske fængsler. 

Ens kompetencer og kvalifikationer er ligegyldige. Så længe ens biologiske og kulturelle karakteristika gør, at man klassificeres som en del af den uønskede, homogene gruppe, er man ikke velkommen i Danmark. 

Det er yderst dehumaniserende og nedværdigende at betragte et individ som etnicitet først.

Hvis man valgte at betragte etnicitet som en del af den komplekse sammenhæng i stedet for den simple årsag, ville man vælge at foretage individuel vurdering af den enkelte ansøger, frem for at udelukke ansøgeren automatisk, alene på baggrund af, hvor vedkommende er født hen. 

Og nogle af partierne bag lovforslaget kalder sig selv for liberale på trods af dette dehumaniserende og diskriminerende menneskesyn. 

Fattigdom og kriminalitet

Ironisk nok viser overrepræsentation af etniske minoriteter i kriminalstatistikkerne, at etniske minoriteter er ligesom alle andre mennesker og at etniske minoriteter ikke har særlige egenskaber, med rod i deres etnicitet eller religion, der gør dem kriminelle. 

Forklaring og ikke mindst forståelse vedr. disse komplekse forhold, skal findes i nogle helt andre faktorer og bagvedliggende variabler, som ikke altid fremgår af sensationelle overskrifter og populistiske budskaber, som medierne og SoMe bugner af. 

Allerede i 2007 fastslog LO i deres hvidbog om ulighed, at der er en klar sammenhæng mellem indkomst og kriminalitet.

“Fattige sigtes 25 gange mere for vold end rige, og børn af forældre med lav indkomst er fire gange mere kriminelle end rige børn.”, skrev 3F.

https://fagbladet3f.dk/nyheder/social-og-arbejdsmiljoe/bac9ed30d2ea4ab9a9745b85fec14d94-20071021-st%3Frre-ulighed-skaber-mere-kriminalitet

Udover andre faktorer på samfundsniveau, som f.eks. økonomisk ulighed, arbejdsløshed og boligmarkedet, udgør negative forventninger og stempling som ballademager, risikofaktorer, der i et komplekst samspil med andre faktorer på samme tid, kan føre til kriminalitet, oplyser Det Kriminalpræventive råd.

https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/risiko-og-beskyttende-faktorer

Økonomisk ulighed og fattigdom rammer skævt. De såkaldte “ikke-vestlige” indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede blandt mennesker i Danmark, der bor i relativ fattigdom ifølge Danmarks Statistiks publikation “Indvandrere i Danmark 2021”.

Den højeste andel af relativt fattige findes blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvor andelen er 19 pct. 

Den næsthøjeste andel findes blandt ikke-vestlige efterkommere, hvor 19 pct. lever i relativ fattigdom. 

Den laveste andel findes blandt personer med dansk oprindelse, hvor 3 pct. er relativt fattige.
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=34714&sid=indv2021, s. 100 Sammenhæng mellem indkomst og kriminalitet er noget som kan findes i hele verden på tværs af lande, kulturer og religioner, og ikke kun er gældende for vores lille, trygge andedam. 

I andedammen forsøges dog disse socioøkonomiske tendenser misbrugt ved at årsagen, ansvaret og dermed skylden konsekvent placeres hos dem, som magten og medierne har udpeget som “grimme ællinger” på baggrund af den selvkonstruerede “grimhed og ællinghed”. 

Uligheden er fjenden

”Uligheden er fjenden iblandt os. Den deler os, den skaber mistillid og mistro, og den gør verden mere usikker,” udtalte Richard Wilkinson, britisk professor emeritus i social epidemiologi ved universitetet i Nottingham.

https://dpu.au.dk/asterisk/asterisk-100/lighed-er-noeglen-til-baeredygtige-samfund

Og man kan blive ved med at opliste forhold og faktorer, der direkte og indirekte har indflydelse på “overrepræsentationen” og ulighed.

Vi kan f.eks. se på politireformen i 2007, der nedbragte antallet af landets 54 politikredse til 12. Det betød, at små politistationer blev lukket og antallet af landbetjente kraftigt reduceret. Politiindsatsen blev bl.a. flyttet til de områder, hvor mange borgere med etnisk minoritetsbaggrund boede.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik i 2014 var det 65 til 70 procent højere risiko for at blive sigtet for noget, man ikke blev dømt for, hvis man var indvandrer eller efterkommer af indvandrere med “ikke-vestlig” baggrund. Rigspolitichefen forklarede endda at overvægt af sigtede nydanskere uden efterfølgende dom, kunne forklares med politiets strategi.

Hvilken indflydelse har disse forhold både på ulighed og kriminalstatistikkernes output?  

Eller hvad med, at særligt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund fravælges på arbejdsmarkedet, og er hårdt ramt af racisme og diskrimination.

https://vinkel360.com/muslimske-kvinder-fravaelges-pa-arbejdsmarkedet/

Spiller disse forhold ikke en rolle ift. ulighed som etniske minoriteter bliver ramt af?

I stedet for bare at konstatere, at etniske minoriteter er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne, bør vi forsøge at forstå årsagerne bag disse udfordringer mhp. at løse dem og hjælpe disse mennesker, frem for at bruge deres etnicitet til at diskriminere og underkue andre lovlydige individer, fordi de er er født, som de er.

At fremhæve etnicitet i kriminalstatistikkerne er ligeså ubrugeligt som at fremhæve køn eller indkomst, for derefter at bruge det i negativ, stigmatiserende kontekst mod dem, det har de samme biologiske eller socioøkonomiske egenskaber. 

Meningsløshed og manipulation

Det er meningsløst at tale om overrepræsentation af etniske minoriteter i kriminalstatistikkerne uden at tage alle de andre relevante forhold og variabler med. Eller uden at have forstået forskellen mellem begreberne kausalitet og korrelation. 

Vi kan først tale om viden, der rent faktisk kan bruges til noget, når vi forstår og kender konteksten bag.

Men spørgsmål er, om man gerne vil vide eller vil man nøjes med at tro og føle, hvordan vores medborgere er.  

Er holdninger vigtigere end viden? 

Holdninger bør baseres på viden og ikke omvendt. Fakta bør aldrig misbruges til at zoome ind på et bestemt datasæt, indtil man finder data og sammenhænge, som understøtter et bestemt narrativ. Sammenhænge må aldrig forveksles med årsagssammenhænge. 

Det eneste, der kommer ud af denne form for metode, er uvidenhed, hvilket i høj grad giver mening, hvis man gerne vil bruge uvidenhed, som et strategisk redskab til at fremme en bestemt dagsorden. 

Det er ren manipulation!

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at gruppen af 18-29-årige efterkommere af indvandrere er overrepræsenterede på de videregående uddannelser i Danmark, men det er bare en lille detalje – en positiv historie, der ikke rigtigt understøtter de fremmedfjendske forestillinger, hvilket på mange måder gør historien uinteressant for “overrepræsentationskulten”, der opfatter etniske minoriteter som synonym for negativ kontekst.

https://www.berlingske.dk/samfund/efterkommere-af-indvandrere-stormer-frem-paa-videregaaende-uddannelser

Related Posts

Muslimsk gravplads åbner i Fredericia

Lasse Grenvald

Danmark sender 20 millioner kroner til Syrien

Marco Guldmann

Fra NB til DF: Man har ført en forfejlet udlændingepolitik

Lasse Grenvald

Dansk sag skal for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

Marco Guldmann

Film om iransk seriemorder helt suveræn ved Robert-uddelingen

Lasse Grenvald

Tysk mindretal i Sønderjylland vil have Ombudsmanden til at undersøge forhold om ophold i Danmark

Marco Guldmann

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline